Regional Kompetansetjeneste - medfødte russkader

Vi arbeider for og med barn utsatt for alkohol eller andre rusmidler under svangerskapet.

​Regional kompetansetjeneste - medfødte russkader (RK-MR HSØ) samarbeider tett med barnets foresatte, kommunen og spesialisthelsetjenesten for å sikre at barna får den ivaretakelsen og oppfølgingen som de trenger. Vår hovedoppgave er å bidra til at barna får et likeverdig tilbud uavhengig av hvor i Helse Sør-Øst de bor.

Vi tilbyr utredning og diagnostisering av barn og ungdom i samarbeid med lokal spesialisthelsetjeneste. Vi arbeider også med informasjonsformidling og kompetanseheving.

Våre oppgaver

Regional kompetansetjeneste for barn med medfødte russkader arbeider for å innhente, systematisere og videreformidle kompetanse om diagnostikk, utredning og oppfølging av barn utsatt for rus under svangerskapet.
 
Vi arbeider for å styrke kvaliteten på tjenestene barn utsatt for rus under svangerskapet får i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst. I tillegg skal kompetansetjenesten gi et klinisk tilbud om utredning og diagnostisering.

Som regional kompetansetjeneste skal vi primært utrede pasienter fra eget helseforetaksområde, men kan også motta og utrede pasienter med spesielt komplekse tilstander fra andre helseforetak i Helse Sør-Øst - når dette er aktuelt.

Diagnostikk og utredning av pasienter fra andre helseforetak vil skje i nært samarbeid og dialog med henvisende spesialisthelsetjeneste.

Det vil legges til rette for at henvisende spesialisthelsetjeneste kan sende fagfolk som kan delta i disse utredningene som foretas ved Sørlandet sykehus, slik at det i størst mulig grad sikres opplæring av lokale spesialister (hands on-veiledning). RK-MR HSØ arbeider i henhold til regionale retningslinjer for kompetansetjenester i helse sør-øst.

Utredning FASD

Kurs og undervisning

Konferanser:

28.november 2018 Invitasjon til nytt faglig forum om barn eksponert for alkohol/rusmidler i svangerskapet

24.-26. september 2018 European conferance Fetal Alcohol Spectrum Disorders

Barnet og rusen 2018


Kurs/undervisning som arrangeres av RK-MR HSØ:


FASD utredning

Barn med FASD - Tiltak i hjem, barnehage og skole - Arendal Barn med FASD - Tiltak i hjem, barnehage og skole - Kristiansand

Kurstilbud som kan bestilles fra RK-MR HSØ:
Vi tilbyr skreddersydde kurs og seminaropplegg. Oppleggene kan tilpasses i omfang og tematikk:

Føtale alkohol spektrum vansker (FASD) – Hvem er disse barna og hvordan kan vi best hjelpe dem?
Klinisk bilde, utredning, diagnostisering og tiltaksplanlegging i hjem, barnehage og skole
Varighet: Halv- eller heldagskurs.
Målgruppe: Foresatte, ansatte i barnehage, skole og Pedagogisk-Psykologisk tjeneste, kommunehelsetjenesten.

Diagnoseseminar – hvordan utrede og diagnostisere barn med Føtale alkohol spektrum vanske (FASD)
Varighet: To dager.
Dag en: Klinisk bilde, forekomst, tverrfaglig utredning med vekt på valg av metoder.
Dag to: Praktisk innføring i bruk av 4-tallskoden, rom for gjennomgang av kasus.
Målgruppe: Leger og psykologer som arbeider med diagnostisering i regi av spesialisthelsetjenesten.
Kurset søkes godkjent som spesialistkurs for leger og psykologer.

Tiltakseminar – Barn og ungdom med FASD – tiltaksplanlegging i hjem og skole,  gjennomgang av nyere forskning på behandling/tiltak
Varighet: Halv- eller heldagsseminar.
Målgruppe: Ansatte i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, barnehage og skole.

16. oktober 2018, i Arendal
07. november 2018, i Kristiansand


Publikasjoner

Her finner du noen av våre artikler og publikasjoner.

RK-MR ble invitert til å skrive om etableringen av tjenesten og hvordan man ønsker at tjenesten skal utvikle seg for tidsskriftet "Substance Abuse". Artikkelen het:

Establishment of the South-Eastern Norway Regional Health Authority Resource Center for Children with Prenatal Alcohol/Drug Exposure. Løhaugen GC, Flak MM, Gerstner T, Sundberg C, Lerdal B, Skranes J. Subst Abuse. 2015 Dec 6;9(Suppl 2):67-75. doi: 10.4137/SART.S23542. eCollection 2015.

Les full versjon av artikkelen

Regions-habilitering for barn og unge er en viktig samarbeidspartner for vår kompetansetjeneste. og i desember 2015 skrev RK-MR et blogg-innlegg på deres hjemmeside med tittelen Likeverdig tilbud til barn som har medfødte russkader.

OUS lenke

Aktuelle nettsider

Norske

Statped sør
Informasjonsmateriell og kurstilbud om Føtale Alkohol Spektrum vansker (FASD). Her kan du finne nyttig materiell om tilrettelegging for læring i barnehage, skole og hjem.

Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge
(RHABU) er en regional kompetansetjeneste i Helse Sør-Øst som skal bidra til god kvalitet og større likeverdighet i habiliteringstilbudet. Målet er å bidra til kunnskapsbaserte tjenester bygget på forskning, klinisk erfaring og brukerkunnskap. Målgruppen for RHABU er ansatte i spesialisthelsetjenesten som jobber med habilitering av barn og unge.

Kompentansesenter rus - region sør
Fokus på forebygging av medfødte russkader samt oppfølging av gravide med rus vansker.

Internasjonale

Europead FASD alliance - europeisk forening med fokus på barn utsatt for alkohol i svangerskapet.

FAS-forening  - i Sverige med god og nyttig informasjon.

Henvisning

Målgruppe: Barn og unge opp til 18 år som har vært utsatt for alkohol og/eller andre rusmidler i svangerskapet.
Hvem kan henvise: Spesialisthelsetjenesten (BUP, HABU, barnepoliklinikk, barneavdeling).
Hvordan henvise: Henvisning til oss kan bestå av et kort brev hvor følgende informasjon bør inngå: Informasjon om lengde, vekt, fosterets alder og hodeomkrets ved fødsel samt bekreftet ruseksponering (type og eventuell varighet). I tillegg ber vi om kopi av tidligere utredning (medisinsk, kognitiv) fra både første- og andrelinjetjenesten. Beskrivelse av problematikk, funksjon og hva man ønsker at RK-MR skal bidra med.

Henvisningsskjema

 
Henvisningen vurderes i løpet av noen uker og vi sender svar til både foresatte og henvisende instans.

Ventetid: Det er vanligvis 3-4 måneder ventetid og eventuelt noe lengre dersom henvisningen kommer like før sommerferien. Vi gir time/tid for innleggelse i svarbrev. Per i dag får ny-henviste barn time i løpet av februar dersom det dreier seg om en innleggelse, eller i løpet av desember/januar ved daginnleggelse/poliklinisk konsultasjon.


 

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.