Utviklingsplan 2040

Vi forbereder oss på framtidige utfordringer. Det blir stadig flere eldre i befolkningen og sykdomsbildet forandres. Den teknologiske og medisinske utviklingen gjør at vi kan behandle mer og flere. Samtidig har vi begrensede økonomiske rammer. Hvordan skal vi løse det økende behovet for spesialisthelsetjenester og gi alle i Agder god pasientbehandling de neste 15-20 årene?

Utviklingsplan 2040 er et svar på det.

Vi vil skape din helsetjeneste gjennom å tilby det ypperste av medisinsk kunnskap, utnytte teknologiske nyvinninger, samarbeide i nettverk og forme gode bygg. Vi har satt oss mål på lang og kort sikt, for å gi et best mulig helsetilbud til  hele befolkningen på Sørlandet.

Vårt arbeid

Sørlandet sykehus er i gang med å revidere Utviklingsplan 2035. Arbeidet vil pågå utover høsten 2021 og vinteren 2022 frem til sykehusstyret får saken til behandling 22. april og styret i Helse Sør-Øst RHF innen fristen 1. mai 2022.

I løpet av prosessen frem til ferdig Utviklingsplan 2040, skal alle berørte parter bli involvert, og få anledning til å gi sine innspill gjennom en høringsrunde.

Utviklingsplanen skal beskrive dagens situasjon, utfordringer og muligheter som virksomheten står overfor. Basert på analyse og vurdering av utfordringer og muligheter velges utviklingsretning for virksomheten, sentrale strategiske valg og prioriterte tiltak.

Vårt arbeid er basert på åpenhet, involvering og forutsigbarhet. Vi involverer helsefellesskapene, brukere, ansatte og andre samarbeidsparter i arbeidet. 

Pasientgrupper/fagområder som spesielt skal omtales i planen er:

 • ​Barn og unge
 • Voksne med alvorlige psykiske lidelser og rusproblem
 • Skrøpelige eldre
 • Personer med flere kroniske lidelser
 • Psykiske helsevern
 • Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus
 • Organisering, ledelse og kompetanse i akuttmottakene 
 • Beredskap pandemi
 • Folkehelse og forebygging
 • Habilitering
 • Styrket samarbeidet på tvers av lokalisasjoner og virksomheter i samme helseforetak

​Vi arbeider etter følgende føringer:Fant du det du lette etter?