Samhandling

Målet med samhandling er at alle som trenger helsetjenester skal oppleve å bli ivaretatt på en helthetlig måte mellom alle ledd i behandlingskjeden.

Helsefelleskapet Agder

I Helsefellesskapet samarbeider kommunene på Agder og Sørlandet sykehus HF om å sikre kvalitet, bærekraft og likeverdige helsetjenester for Agders befolkning.

Helsefelleskapet Agder

Praksiskonsulenter/PKO

Praksiskonsulentordningen (PKO) er et nettverk av fastleger som fungerer i små konsulentstillinger i sykehusavdelinger med oppgaven å bedre samhandling mellom fastleger og sykehus.

Praksiskonsulentene

Melde avvik

Uønskede samhandlingshendelser skal meldes. Hensikten er å forebygge gjentakelser og redusere antall hendelser.

Avviksskjema for kommunehelsetjenesten

Avviksskjema for fastlege eller legevakt​​

Foretakskoordinator for barn som pårørende
Siren Wetrhus Knutsen 
Telefon: 94 02 22 24 

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringstilbud

Digital meldingsutveksling

Digital meldingsutveksling omfatter sending og mottak av epikriser, henvisninger, PLO-meldinger (pleie- og omsorgsmeldinger), svarmeldinger fra laboratoriet, røntgen og lignende.
Les om våre varslingsrutiner, og kontaktpersoner på lenken under.

Digital meldingsutveksling

Digitale ressurser for helsepersonell i kommunen

Digitale ressurser og e-læring for helsepersonell i kommunene

Fagprosedyrer og behandlingslinjer

Oversikt over kliniske fagprosedyrer og behandlingslinjer ved Sørlandet sykehus.

Kliniske fa​gprosedyrer​

Behandlingslinjer​ i EKWeb​

Forhåndssamtale med pasient

En forhåndssamtale er en eller flere samtaler mellom pasient, lege og eventuelt sykepleier om videre behandling. Det er økt fokus på og økende etterspørsel etter forhåndssamtaler med pasientene. Under finner du både mal og brosjyre til forhåndssamtalene.

Mal for forhåndssamtale
Forhåndssamtale brosjyre

Hospitering

Ønsker du å hospitere?

Kurs

Kurs og arrangementer for helsepersonell

Kommunal øyeblikkelig hjelp

Kommunale tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold skal bidra til å bedre pasientforløp og tjenester nærmere der pasienten bor.

Tilbudet skal bidra til å redusere antall øyeblikkelig hjelp innleggelser i spesialisthelsetjenesten. Pasienter som gis tilbudet skal være pasienter som ellers ville ha mottatt behandling i spesialisthelsetjenesten.

Det er etablert tilsammen følgende KØH-tilbud på Agder:

KØH plasser og kontaktopplysninger​​​Veileder

Nettverk

Interkommunale fagnettverk Vest Agder Interkommunale fagnettverk Aust Agder Nettverk for ressurssykepleiere innen palliasjon og kreftomsorg

Nettverk for oksygenkontakter​​

Samhandlingsmidler

​Nå kan du søke om samhandlingsmidler 2022
Samhandlingsmidler 2021  

AVTALER og felles retningslinjer

Lovpålagte avtaler

Andre samarb​​eidsavtaler


Nettverk av ressurssykepleiere innen palliasjon og kreftomsorg
Intensjonsavtalen er inngått mellom SSHF og disse Agder-kommunene


Avtale om transfusjon av blod og blodprodukt utenfor sykehus mellom SSHF og kommunene
​Sørlandet sykehus tilbyr at for enkelte pasienter kan transfusjoner av blod og blodprodukt gis utenfor sykehuset i samarbeid med kommunen. Det må i disse tilfellene inngås en skriftlig avtale slik at ansvar og oppgaver er avklart.

Felles retni​​​ngslinjer

Felles retningslinje for innleie av følgepersonell


Fant du det du lette etter?