Samhandling

Målet med samhandling er at alle som trenger helsetjenester skal oppleve å bli ivaretatt på en helthetlig måte mellom alle ledd i behandlingskjeden.

Behandling


Koordinerende enhet

Koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringstilbud

Raskere tilbake

Raskere tilbake er en ordning for pasienter som er sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt. Ordningen legger til rette for at arbeidstaker kan komme raskere tilbake til jobb.

Raskere tilbake

  

Samhandling


Kontaktinformasjon regionale samarbeidsutvalg

Østre Agder: Arendal kommune, Froland kommune, Grimstad kommune, Tvedestrand kommune, Risør kommune, Åmli kommune, Vegårshei kommune, Gjerstad kommune

Setesdalsregionen: Bygland kommune, Bykle kommune, Evje og Hornnes kommune, Valle kommune

Knutepunkt Sørlandet: Kristiansand kommune, Lillesand kommune, Birkenes kommune, Søgne kommune, Songdalen kommune, Vennesla kommune, Iveland kommune

Lindesnesregionen: Mandal kommune, Marnardal kommune, Audnedal kommune, Lindesnes kommune, Åseral kommune

Listerregionen: Farsund kommune, Lyngdal kommune, Sirdal kommune, Flekkefjord kommune, Kvinesdal kommune, Hægebostad kommune

Digital meldingsutveksling

Digital meldingsutveksling omfatter sending og mottak av epikriser, henvisninger, PLO-meldinger (pleie- og omsorgsmeldinger), svarmeldinger fra laboratoriet, røntgen og lignende.
Les om våre varslingsrutiner, og kontaktpersoner på lenken under.

Digital meldingsutveksling


Fagprosedyrer og behandlingslinjer

Oversikt over kliniske fagprosedyrer og behandlingslinjer ved Sørlandet sykehus.

Kliniske fagprosedyrer

Behandlingslinjer i EKWeb

Hospitering, kurs og e-læring

Ønsker du å hospitere?

Kurs og arrangementer

E-læring for helsepersonell i kommunen

Kommunal øyeblikkelig hjelp

Kommunale tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold skal bidra til å bedre pasientforløp og tjenester nærmere der pasienten bor.

Tilbudet skal bidra til å redusere antall øyeblikkelig hjelp innleggelser i spesialisthelsetjenesten. Pasienter som gis tilbudet skal være pasienter som ellers ville ha mottatt behandling i spesialisthelsetjenesten.

Det er etablert tilsammen ni KØH-tilbud på Agder.

Kontaktnummer

Veileder


Melde avvik

Uønskede samhandlingshendelser skal meldes. Hensikten er å forebygge gjentakelser og redusere antall hendelser.

Avviksskjema for kommunehelsetjenesten
Avviksskjema for primærlege


Nettverk

Interkommunale fagnettverk Vest Agder

Interkommunale fagnettverk Aust Agder

Nettverk for kreftomsorg

Nettverk for oksygenkontakter

Praksiskonsulenter/PKO

Praksiskonsulentordningen (PKO) er et nettverk av fastleger som fungerer i små konsulentstillinger i sykehusavdelinger med oppgaven å bedre samhandling mellom fastleger og sykehus.

   Praksiskonsulentene

Samarbeidsutvalg med kommunene

Overordnet Strategisk Samarbeidsutvalg 

Fagutvalg i Agder

Samhandlingsprosjekter

Oversikt over samhandlingsprosjekter i Agder

Samhandlingsaktører i Agder:

Utviklingssenteret i Kristiansand

Utviklingssenteret Songdalen

Utviklingssenteret Grimstad

Senter for omsorgsforskning sør
Avtaler og føringer


 Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen i kortversjon

Lovpålagte avtaler

Lovpålagte avtaler