Samhandling

Målet med samhandling er at alle som trenger helsetjenester skal oppleve å bli ivaretatt på en helthetlig måte mellom alle ledd i behandlingskjeden.

BEHANDLING

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringstilbud

SAMHANDLING

Kontaktinformasjon regionale samarbeidsutvalg

Østre Agder: Arendal kommune, Froland kommune, Grimstad kommune, Tvedestrand kommune, Risør kommune, Åmli kommune, Vegårshei kommune, Gjerstad kommune

Setesdalsregionen: Bygland kommune, Bykle kommune, Evje og Hornnes kommune, Valle kommune

Knutepunkt Sørlandet: Kristiansand kommune, Lillesand kommune, Birkenes kommune, Søgne kommune, Songdalen kommune, Vennesla kommune, Iveland kommune

Lindesnesregionen: Mandal kommune, Marnardal kommune, Audnedal kommune, Lindesnes kommune, Åseral kommune

Listerregionen: Farsund kommune, Lyngdal kommune, Sirdal kommune, Flekkefjord kommune, Kvinesdal kommune, Hægebostad kommune

Digital meldingsutveksling

Digital meldingsutveksling omfatter sending og mottak av epikriser, henvisninger, PLO-meldinger (pleie- og omsorgsmeldinger), svarmeldinger fra laboratoriet, røntgen og lignende.
Les om våre varslingsrutiner, og kontaktpersoner på lenken under.

Digital meldingsutveksling

E-læring for helsepersonell

E-læring for helsepersonell i kommunene

Fagprosedyrer og behandlingslinjer

Oversikt over kliniske fagprosedyrer og behandlingslinjer ved Sørlandet sykehus.

Kliniske fagprosedyrer

Behandlingslinjer i EKWeb

Forhåndssamtale med pasient

En forhåndssamtale er en eller flere samtaler mellom pasient, lege og eventuelt sykepleier om videre behandling. Det er økt fokus på og økende etterspørsel etter forhåndssamtaler med pasientene. Under finner du både mal og brosjyre til forhåndssamtalene.

Mal for forhåndssamtale
Forhåndssamtale brosjyre

Foretakskoordinator for barn som pårørende
Siren Wetrhus Knutsen
Telefon: 38 03 84 94 / 940 22 224.

Koordinator for barn som pårørende/erfaringskonsulent
Mariann.Skarli@sshf.no
Mobil: 988 51 809

Hospitering

Ønsker du å hospitere?

Kurs

Kurs og arrangementer for helsepersonell

Kommunal øyeblikkelig hjelp

Kommunale tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold skal bidra til å bedre pasientforløp og tjenester nærmere der pasienten bor.

Tilbudet skal bidra til å redusere antall øyeblikkelig hjelp innleggelser i spesialisthelsetjenesten. Pasienter som gis tilbudet skal være pasienter som ellers ville ha mottatt behandling i spesialisthelsetjenesten.

Det er etablert tilsammen ni KØH-tilbud på Agder.

Kontaktnummer

Veileder


Melde avvik

Uønskede samhandlingshendelser skal meldes. Hensikten er å forebygge gjentakelser og redusere antall hendelser.

Avviksskjema for kommunehelsetjenesten
Avviksskjema for primærlege


Nettverk

Interkommunale fagnettverk Vest Agder

Interkommunale fagnettverk Aust Agder

Nettverk for ressurssykepleiere innen palliasjon og kreftomsorg

Nettverk for oksygenkontakter

Praksiskonsulenter/PKO

Praksiskonsulentordningen (PKO) er et nettverk av fastleger som fungerer i små konsulentstillinger i sykehusavdelinger med oppgaven å bedre samhandling mellom fastleger og sykehus.

   Praksiskonsulentene

Samarbeidsutvalg med kommunene

Overordnet Strategisk Samarbeidsutvalg 

Fagutvalg i Agder

Samhandlingsprosjekter

Oversikt over samhandlingsprosjekter i Agder

Samhandlingsaktører i Agder:

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Aust-Agder

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Vest-Agder

Senter for omsorgsforskning sør


AVTALER OG FØRINGER

 Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen i kortversjon

Lovpålagte avtaler

Lovpålagte avtaler

    

Fant du det du lette etter?