Helsenorge

Samhandling

Målet med samhandling er at alle som trenger helsetjenester skal oppleve å bli ivaretatt på en helthetlig måte mellom alle ledd i behandlingskjeden.

Helsefelleskapet Agder

I Helsefellesskapet samarbeider kommunene på Agder og Sørlandet sykehus HF om å sikre kvalitet, bærekraft og likeverdige helsetjenester for Agders befolkning.

Helsefelleskapet Agder

Praksiskonsulenter/PKO

Praksiskonsulentordningen (PKO) er et nettverk av fastleger som fungerer i små konsulentstillinger i sykehusavdelinger med oppgaven å bedre samhandling mellom fastleger og sykehus.

   Praksiskonsulentene

Melde avvik

Uønskede samhandlingshendelser skal meldes. Hensikten er å forebygge gjentakelser og redusere antall hendelser.

Avviksskjema for kommunehelsetjenesten

Avviksskjema for primærlege

Foretakskoordinator for barn som pårørende
Siren Wetrhus Knutsen 
Telefon: 38 03 84 94 / 94 02 22 24 

Koordinator for barn som pårørende/erfaringskonsulent
Mariann.Skarli@sshf.no
Mobil:

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringstilbud

Digital meldingsutveksling

Digital meldingsutveksling omfatter sending og mottak av epikriser, henvisninger, PLO-meldinger (pleie- og omsorgsmeldinger), svarmeldinger fra laboratoriet, røntgen og lignende.
Les om våre varslingsrutiner, og kontaktpersoner på lenken under.

Digital meldingsutveksling

E-læring for helsepersonell

E-læring for helsepersonell i kommunene

Fagprosedyrer og behandlingslinjer

Oversikt over kliniske fagprosedyrer og behandlingslinjer ved Sørlandet sykehus.

Kliniske fagprosedyrer

Behandlingslinjer i EKWeb

Forhåndssamtale med pasient

En forhåndssamtale er en eller flere samtaler mellom pasient, lege og eventuelt sykepleier om videre behandling. Det er økt fokus på og økende etterspørsel etter forhåndssamtaler med pasientene. Under finner du både mal og brosjyre til forhåndssamtalene.

Mal for forhåndssamtale
Forhåndssamtale brosjyre

Hospitering

Ønsker du å hospitere?

Kurs

Kurs og arrangementer for helsepersonell

Kommunal øyeblikkelig hjelp

Kommunale tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold skal bidra til å bedre pasientforløp og tjenester nærmere der pasienten bor.

Tilbudet skal bidra til å redusere antall øyeblikkelig hjelp innleggelser i spesialisthelsetjenesten. Pasienter som gis tilbudet skal være pasienter som ellers ville ha mottatt behandling i spesialisthelsetjenesten.

Det er etablert tilsammen ni KØH-tilbud på Agder.

Kontaktnummer
Veileder

Nettverk

Interkommunale fagnettverk Vest Agder Interkommunale fagnettverk Aust Agder Nettverk for ressurssykepleiere innen palliasjon og kreftomsorg

Nettverk for oksygenkontakter

Samhandlingsmidler

Utlysning av samhandlingsmidler for 2021


  

AVTALER OG FØRINGER

Lovpålagte avtaler


Faglig påfyll for helsepersonell

Fant du det du lette etter?